HOME / Board of Directors

Board of Directors

President

Kensuke Kiyokawa

Board of Directors

 • Akihiko Takushima
 • Akira Takeda
 • Hirotaka Asato
 • Hiroyuki Sakurai
 • Ichiro Hasimoto
 • Kazuo Kishi
 • Kenichi Shimada
 • Kensuke Kiyokawa
 • Koichi Kadomatsu
 • Kotaro Yoshimura
 • Masao Kakibuchi
 • Naoki Morimoto
 • Takeshi Miyawaki
 • Tomoharu Kiyosawa
 • Yuhei Yamamoto

Inspector

 • Jiro Maegawa
 • Katsumi Tanaka