HOME / Board of Directors

Board of Directors

President

Naoki Morimoto

Board of Directors

 • Hirotaka Asato
 • Takayuki Okumoto
 • Hideki Kadota
 • Koichi Kadomatsu
 • Yoshihiro Kimata
 • Tateki Kubo
 • Minoru Sakuraba
 • Akihiko Takushima
 • Akira Takeda
 • Katsumi Tanaka
 • Hiroki Nakaoka
 • Masahiko Noguchi
 • Nobuyuki Mitsukawa
 • Takatoshi Yotsuyanagi

Inspector

 • Kensuke Kiyokawa
 • Kotaro Yoshimura