HOME / Board of Directors

Board of Directors

President

Takashi Nakatsuka

Board of Directors

 • Hidekazu Fukamizu
 • Hiroaki Nakazawa
 • Hiroshi Mizuno
 • Hiroto Terashi
 • Hiroyuki Ohjimi
 • Hiroyuki Sakurai
 • Ichiro Hashimoto
 • Kazunori Yokota
 • Kazuo Kishi
 • Kiyoshi Onishi
 • Koichi Ueda
 • Masahiro Tachi
 • Mutsumi Okazaki
 • Takashi Nakatsuka
 • Yuzuru Kamei

Inspector

 • Kenji Kusumoto
 • Ko Hosokawa